GIAO LƯU VĂN HÓA, VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 69 NĂM NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỦ NGHĨA VIỆT NAM 04/09/2014

Tại buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ Đại úy  Nguyễn Đình Chung – Chính trị viên phó Đồn BPCKQT Bình Hiệp đã ôn lại truyền thống, lịch sử  cách mạng, trung dũng, kiên cường, bất khuất của quân và dân ta trong đấu tranh giải phóng dân tộc.  Trải qua 69 năm cùng với sự phát triển của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.  Thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối tiếp nhau viết nên những truyền thống vẻ vang của thể đi trước, truyền thống yêu nước nống nàn, trung thành tuyết đối với Đảng, gắn bó chặt chẽ với lợi ích dân tộc với nhân dân và chế độ XHCN, xung phong tình nguyện, cần cù sáng tạo, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đoàn kết trên dưới một lòng. Nỗi tiếp truyền thống, tuổi trẻ  hôm nay vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, với hoài bão cách mạng ngày đêm phấn đấu, đem sức trẻ nhiệt tình ra sức công hiến sự nghiệp xây dựng và bảo tổ quốc VN XHCN.


Pha đánh đẹp mắt giữa 2 đội Đồn BPCKQT và Đoàn xã Bình Hiệp

 

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, mang nhiều ý nghĩa thiết thực. Nhằm giúp cho Cán bộ đoàn viên thanh niên của các cơ quan, đơn vị hiểu rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng trong công tác xây dựng, bảo biên giới. Đồng thời đã ôn lại những chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc ta trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám lịch sử đã kiểm nghiệm và chứng minh chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, sức mạnh vĩ đại của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, mở đường cho đất nước phát triển theo con đường cách mạng dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội./.

Minh Luận